Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Να περάσει η επόμενη παρακαλώ. Άλλωστε οι κυρίες προηγούνται. Υπόθεση C 424/09. Φρεσκότατη. Έτοιμη για σερβίρισμα. Μα στο τεε βεβαίως-βεβαίως.


Για το pdf αρχείο πατήστε εδώ

Αιτούν δικαστήριο
Συμβούλιο της Επικρατείας
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Χριστίνα Ιωάννη Τόκη
κατά
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης - Συμβούλιο της Επικρατείας - Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διαρκείας τριών ετών (ΕΕ L 19, σ. 16) - Ερμηνεία του άρθρου 1, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού (ΕΕ L 206, σ. 1) - Πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα ή άσκησή του υπό τους ίδιους όρους με τους ισχύοντες για τους ημεδαπούς - Επάγγελμα του μηχανικού περιβάλλοντος - Έννοια της "επαγγελματικής πείρας"

Διατακτικό
Το άρθρο 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διαρκείας τριών ετών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, έχει την έννοια ότι ο μηχανισμός αναγνωρίσεως τον οποίο αυτό προβλέπει εφαρμόζεται οσάκις το επίδικο επάγγελμα εμπίπτει, εντός του κράτους μέλους προελεύσεως, στο άρθρο 1, στοιχείο δ΄, δεύτερο εδάφιο, της ιδίας οδηγίας, ανεξαρτήτως του αν ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρες ή μη μέλος της οικείας ενώσεως ή οργανώσεως.

Για να μπορέσει να ληφθεί υπόψη, για τους σκοπούς του άρθρου 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/48, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19, η επαγγελματική πείρα, βάσει της οποίας ο αιτών δικαιολογεί αίτησή του προς λήψη της εγκρίσεως ασκήσεως ενός νομοθετικώς ρυθμιζόμενου εντός του κράτους μέλους υποδοχής επαγγέλματος, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
-    η προβαλλόμενη πείρα πρέπει να έγκειται σε εργασία με πλήρη απασχόληση επί τουλάχιστον διετία κατά τη διάρκεια των δέκα προηγούμενων ετών·
-    η εν λόγω εργασία πρέπει να συνίσταται στη σταθερή και τακτική άσκηση δέσμης επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες προσιδιάζουν στο οικείο επάγγελμα εντός του κράτους μέλους προελεύσεως, χωρίς να απαιτείται η εν λόγω εργασία να καλύπτει το σύνολο των ως άνω δραστηριοτήτων, και
-    το επάγγελμα, όπως αυτό ασκείται συνήθως εντός του κράτους μέλους προελεύσεως, πρέπει να είναι ισοδύναμο, ως προς τις δραστηριότητες τις οποίες αυτό καλύπτει, εκείνου για την άσκηση του οποίου ζητήθηκε άδεια εντός του κράτους μέλους υποδοχής.
____________
1 - ΕΕ C 24 της 30.1.2010.

Όπου προσέχουμε τα τρία πάρα πολύ ωραία πραγματάκια που μας λέει ο τσίφτης, ο μάγκας, ο ευρωπαίος δικαστής, ο καραμπουζουκλής.

1ον ότι η εμπειρία πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής,

2ο ότι  δεν απαιτείται η εμπειρία να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ειδικότητας,

Και ….

Και ….

Και ….

3ο ότι είναι ανεξάρτητο το εάν  ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρες ή μη μέλος της οικείας ενώσεως ή οργανώσεως……


Που πρακτικά σημαίνει ότι οσονούπω το τεε μας τελειώνει και βάζω στοίχημα ότι το ξέρουν.

Εσείς συνάδελφοι πόσα χρόνια έχετε που αποφοιτήσατε;

Γεια σας,

Ένας αδούλωτος Μηχανικός