Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2007

Σήμερα βοηθάμε τον κύριο Μαγγίνα για το θέμα των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ μελών του ΔΣ στο ΤΣΜΕΔΕ τεκμηριώνοντας την άποψη μας με τον νόμο

Νόμος 915 της 8/8.5.1979: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων" νομοθεσίας. (ΦΕΚ Α' 103)

Αρθρον 1.
Το άρθρον 3 του Α.Ν. 2326/1940 "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων" (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ως ετροποποιηθέν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
"Αρθρον 3.
1. Το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου :
α) Εκ τριών (3) ησφαλισμένων, μελών τον Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), εξ ων ο εις εκ των απασχολουμένων εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις και εις εκ των μελετητών.
β) Εξ ενός (1) ησφαλισμένου, μέλους της Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων ή της Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων, προτεινομένου από κοινού υπό των εν λόγω Ενώσεων.
γ) Εξ ενός (1) ησφαλισμένου, μέλους της Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.
δ) Εξ ενός (1) ησφαλισμένου, Εργολήπτου Δημοσίων 'Εργων, μέλους της Πανελληνίου Ενώσεως Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων.
ε) Εξ ενός (1) ησφαλισμένου, μέλους της Πανελληνίου Ενώσεως Πτυχιούχων Υπομηχανικών.
στ) Εξ ενός (1) συνταξιούχου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων, τυγχάνοντος μέλους της Ενώσεως Συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ζ) Εξ ενός (1) ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Τα ανωτέρω μέλη μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Τα εν εδαφίοις α έως καί στ μέλη διορίζονται υπό τού Υπουργού Κοινωνικών υπηρεσιών, εκ πίνακος περιλαμβάνοντας διπλάσιον αριθμόν υποψηφίων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών υποβαλλομένου παρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των αναφερομένων κατά περίπτωσιν οικείων Ενώσεων.
3. Κατά την πρώτην συνεδρίασιν εκάστου νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, δια μυστικής ψηφοφορίας, εκ των μελών αυτού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
4. Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον μετέχει, άνευ ψήφου, ως Κυβερνητικός Εκρόσωπος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενος, μετά τού αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
5. Εισηγητής εις το Δ.Σ. είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου ή ό αναπληρών τούτον Διευθυντής.
6. Χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, οριζόμενος, μετά του αναπληρωτού του, δι' αποφάσεως τού Δ.Σ.
7. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχομένη από τής δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί διορισμού των μελών του Δ.Σ. και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την λήξιν της θητείας του και μέχρι του διορισμού του νέου Δ.Σ., ουχί, όμως, πέραν του τριμήνου από τής λήξεως της θητείας του.
8. Εις περίπτωσιν καθ' ην το Τεχνικόν επιμελητήριον της Ελλάδος η μία ή πλείονες των εν εδαφίοις β έως και στ' της παραγραφου 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων Ενώσεων δέν ήθελον προτείνει τα προς διορισμόν της νέας Διοικήσεως μέλη, ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως της θητείας τού Δ.Σ. του Ταμείου, ταύτα διορίζονται δι' αποφάσεως τού Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκ των μελών των Διοικήσεων του Τ.Ε.Ε. ή των οικείων Ενώσεων, αντιστοίχως.
9. Το Δ.Σ. του Ταμείου συνεδριάζει τακτικώς μέν άπαξ της εβδομάδας, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε παραστή πρός τούτο ανάγκη, μετά πρόσκλησιν του Προέδρου αυτού. Η σχετική πρόσκλησις δέον να κοινοποιήται, εις πάντα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, δύο τουλάχιστον ημέρας πρό της τακτικής συνεδριάσεως, την προτεραίαν δε προκειμένου περί εκτάκτου τοιαύτης. Κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις γνωστοποιούνται και τα πρός συζήτησιν θέματα. Είναι δυνατή η αναγραφή και ετέρου θέματος εις την ημερησίαν διάταξιν εάν αποφασισθή τούτο υπό πάντων των παρισταμένων εις την συνεδρίασιν μελών, εκτός εάν πρόκειται περί επενδύσεως κεφαλαίων οπότε δεν επιτρέπεται η αναγραφή τούτου.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως εφ' όσον αιτήσωνται τούτο εγγράφως τρία τουλάχιστον εκ των τακτικών μελών αυτού, αναφέρονται και το θέμα δια το οποίον αιτούνται την συνεδρίασιν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέση εκτάκτως το Δ.Σ. εις συνεδρίασιν, εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως της ως άνω αιτήσεως ή να θέση το θέμα τούτο ως πρώτον εις την ημερησίαν διάταξιν, μεσολαβούσης συνεδριάσεως, εντός της ως άνω προθεσμίας.
10. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών εν οίς ο Πρέεδρος ή Αντιπρόεδρος.
11. Τον Πρόεδρον και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εις περίπτωσιν απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως, αναπληρούν αντιστοίχως ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη. 12. Κενουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπον, θέσεώς τινός τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους τού Δ.Σ., διορίζονται κατά την εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένην διαδικασίαν νέα μέλη δια τον υπόλοιπον της θητείας χρόνον. 13. Καθήκοντα του Κυβερνητικού εκπροσώπου είναι τα προβλεπόμενα υπό της παραγράφου 1 τού άρθρου 4 του Α.Ν. 1778/1951 "περί τροποποιήσςως και συμπληρώσεως των διατάξεων "περί εποπτείας, ελέγχου και διοικήσεως των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εργασίας" δια τον Κυβερνητικόν Επίτροπον. 14. Από της ισχύος του παρόντος νόμου θεωρείται λήξασα η θητεία του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το οποίον εξακολουθεί να ασκή τα καθήκοντά του μέχρι του διορισμού του, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, νέου Διοικητικού Συμβουλίου."